Betingelser for leie

BETINGELSER VED LEIE AV MINILAGER

Utleier:

Sveberg Gård AS ( Org.nr:820 980 972 ) - Svebergvegen 5, 7550 Hommelvik - Tlf: 480 40 600 - post@minilager.as

Avtaleperiode og betaling
Leieavtalen er løpende og fornyes deretter automatisk for en ny måned dersom det ikke leveres oppsigelse. Oppsigelse skal meldes senest 14 dager før en ny leieperiode starter, og sendes inn pr. e-post til post@minilager.as. Dersom kontrakten forlenges på denne måten har utleier anledning til å justere leien til markedspris uten særskilt varsel. Ved henvendelser opplyses det om de til enhver tid gjeldende priser.  

Ved førstegangs leie forskuddtrekkes dette fra kundens betalingskort (Visa / Mastercard), deretter utstedes faktura for ny periode. Det gis ingen refusjon til kunder som velger å flytte ut før avtaleprioden er omme, også gjeldende forskuddsbetaling av 3 måneder, 6 måneder og 12 måneder. Leieforholdet anses ikke som opphørt før lagerrom er fullstendig tømt, rimelig rengjort og oppsigelse levert. 

Det er leietakers ansvar at Sveberg Gård AS - Minilager har leietakers korrekte adresse og kontaktinfo til enhver tid. Sveberg Gård AS - minilager forbeholder seg retten til å ta kredittsjekk av nye leietakere, samt ved manglende betaling.

Angrerett
Leietaker har 7 dagers angrefrist fra bestilling. Angrefristen bortfaller f.o.m den dato som er angitt som startdatoen i bestillingen.

Reklamasjon
Forbrukerkjøpsloven av 21. juni nr. 34, 2002 - Hvis det oppdages en feil eller mangel, må leietaker innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi utleieren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da leietaker oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at leietakeren overtok varen. Dersom tjenesten eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis leietaker ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at leietaker fikk tjenesten (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Priser
Utleie av lagerboder er momsfritt.

Bruk av leieobjektet
Lageret skal kun brukes til oppbevaring / lagring. Det er ikke tillatt å lagre matvarer, eksplosiver eller annet brannfarlig eller miljøskadelig materiale. Utleier påtar seg intet ansvar for det som oppbevares hva gjelder skader eller tap av de oppbevarende eiendelene.

Lagerboden kunden leier skal være i samme stand ved utflytting som ved innflytting. Dersom lagerrommet ikke er tømt den siste leiedagen er utleier berettiget til å besørge tømming for leietakers regning. dersom lagerenheten er urimelig tilsmusset vil kunde bli belastet for rengjøring. Hensetting av gjenstander eller søppel utenfor lageret er forbudt og vil bli belastet den ansvarlige av handlingen. Ved skade på lagerenheten eller området rundt, er leietaker ansvarlig dersom det kan bevises at leietaker eller noen i relasjon til leietaker, er årsaken til skaden og har handlet urimelig.

Leietakers mislighold
Gjør leietaker seg skyldig i vesentlig mislighold av leieavtalen, kan utleier heve denne, og leietaker plikter da straks å fraflytte leieobjektet. Med vesentlig mislighold menes ubetalt leie på en måned. Ved betalingsmislighold, forbeholdes utleier retten til å utøve tilbakehold overfor leietaker til sikkerhet for dekning av ethvert krav som utleier måtte ha eller få mot leietaker, deriblant alle omkostninger utleier pådras som følge av misligholdet. Leietakers tilgang til eiendommen og leielokalet suspenderes frem til utestående er gjort opp i sin helhet. I et slikt tilfelle fortsetter betalingsforpliktelsen å løpe for leietaker frem til alt utestående er gjort opp. Løsøre og innbo kan flyttes til et av utleiers øvrige lokaler for leietakers regning. Dersom kostnadene eller ulempene ved oppbevaringen blir urimelige, eller leietaker venter urimelig lenge med å betale kostnadene for oppbevaringen, vil etterlatt løsøre fjernes for leietakers regning. Før etterlatt løsøre fjernes, vil utleier sende et skriftlig varsel med betalingsoppfordring til leietaker.

Adgang til leieobjekt
Kunden har tilgang til lagerboden fra kl 07.00 til kl 21.00 hele året med mindre annet er spesifisert. Utleier har rett til å skaffe seg adgang til lagerboden i tilfelle skyldig leie, reparasjon eller tilsyn med eiendommen eller ved mistanke om skade, ødeleggelse eller ulovlig bruk.

Forbehold
Vi tar forbehold om mulige skrivefeil og forbeholder oss retten til å endre priser publisert på disse sidene uten forutgående varsel. Du må være fylt 18 år for å handle i vår nettbutikk.

Øvrig
Fremleie er ikke tillatt uten utleiers skriftlig samtykke. Leietaker er selv ansvarlig for å forsikre gjenstandene som er oppbevart.

 

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×